Kredyt inwestycyjny

coins-1637334__180Kredyt inwestycyjny to szansa na sfinansowanie przedsięwzięć dla tych firm i przedsiębiorców którym wstępnie powiodło się na rynku i mają dalsze plany rozwoju działalności gospodarczej. Albo dla tych, którzy chcą nadgonić zaległości.   Kredyt inwestycyjny to kredyt udzielany z przeznaczeniem na te inwestycje które mają zwiększyć wartość majątku trwałego. Jest alternatywa wobec leasingu i odwrotnie. Kredyt inwestycyjny może więc dotyczyć sfinansowania zarówno zakupu maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości (obiektów pod działalność gospodarczą), wykupu środka trwałego z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy leasingu, jak też na finansowanie inwestycji niematerialnych w postaci zakupu nowych technologii, patentów, licencji albo inwestycji finansowych w formie zakupu udziałów czy akcji.  Istotnym warunkiem przyznania przez bank kredytu inwestycyjnego jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o taki kredyt dobrego biznes planu który przekona bank że kredytowane inwestycje okażą się opłacalne. Udzielany jest zwykle albo na sfinansowanie jednej określonej w umowie transakcji albo do wykorzystania w formie linii kredytowej w transzach, które dostosowane są do terminarza realizacji kredytowanej inwestycji. Udzielany jest na relatywnie długi okres czasu, choćby na 20 lat a nawet na 25 lat. Jako zabezpieczenie banki stosują hipotekę, przewłaszczenie albo zastaw na przedmiocie inwestycji wraz z wekslem własnym in blanco, pełnomocnictwem dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym który klient posiada w tym banku, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.  Udzielając kredytu inwestycyjnego banki finansują zwykle do 80% inwestycji. Jeżeli kredyt inwestycyjny dotyczy finansowania (dużych) inwestycji które mają się zwrócić i przynieść zysk dopiero po pewnym czasie i kredyt jest zaciągany na dłuższy okres (zwykle powyżej 5 lat), banki stosują (uzgadniają z kredytobiorcą) karencję w spłacie kredytu a więc okres po upływie którego kredytobiorca rozpoczyna spłacać kredyt inwestycyjny. Karencja może wynosić rok albo i np. 3 lata. O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się klienci którzy już jakiś czas prowadzą działalność gospodarczą, zazwyczaj przez co najmniej 12 miesięcy. Kredyt inwestycyjny może być też udzielony jako kredyt refinansowy – na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku.