Wnioski kredytowe

cent-400275__180Komu bank udzieli kredytu, czyli co nieco o badaniu zdolności kredytowej bez której nie masz co liczyć na bankowy kredyt lub pożyczkę. Przeczytaj i wstępnie oceń czy masz szanse na bankowy kredyt.  Bank nie pożyczy pieniędzy każdemu kto chce zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Banki mają obowiązek pożyczać pieniądze tylko tym podmiotom (spółkom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym), które w ich ocenie rokują pozytywnie co do bezproblemowego, terminowego zwrotu kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami. W najgorszym razie, jeżeli klient dobrowolnie nie spłaci zobowiązania, bank musi mieć zapewnione wcześniej zabezpieczenie umożliwiające wyegzekwowania zwrotu pieniędzy w drodze komorniczego postępowania egzekucyjnego.  Innymi słowy, kredytobiorca musi przedstawić bankowi stosowne zabezpieczenie i jawić się jako klient wiarygodny, posiadający zdolność kredytową. Podstawową czynnością w tym zakresie jest sprawdzenie przez bank historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) dotyczącej podmiotu ubiegającego się o kredyt. BIK daje możliwość sprawdzenia, czy potencjalny kredytobiorca wykazywał w przeszłości problemy związane ze spłata kredytu lub pożyczki wobec jakiegokolwiek banku. Lub, co gorsza dla potencjalnego kredytobiorcy, czy wciąż zalega ze spłatą tego rodzaju zobowiązań. Bank może te sprawdzić, że klient ubiegający się o kredyt już ma zaciągniętych kilka kredytów lub pożyczek i uznać, ze tym samym nie należy mu przyznawać kolejnego kredytu gdyż może mieć kłopoty z jego spłatą.   Do badania zdolności kredytowej służą bankowi specjalne procedury. Badając zdolność kredytową bank ustala wysokość rat jakie kredytobiorca podoła spłacać, to jest ile pieniędzy pozostanie mu w tym celu po odjęciu od jego miesięcznych dochodów (z tytułu umowy lub z działalności gospodarczej) jego miesięcznych zobowiązań finansowych a więc kredytowych i pożyczkowych w innych bankach, z tytułu pożyczek udzielonych mu przez jego zakład pracy, kosztów miesięcznego utrzymania, ewentualnie alimentów, itd. Kwota pozostająca z takiej różnicy określana jest mianem dochodu dyspozycyjnego. Oczywiście w ramach badania zdolności kredytowej bank wykazuje zainteresowanie także stanem majątkowym kredytobiorcy jak również wielkością jego rodziny a konkretnie liczbą osób które znajdują się na jego utrzymaniu.  Oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy banki uwzględniają tzw. rekomendację S Komisji Nadzoru Bankowego która zakłada, że przy obliczaniu zdolności kredytowej w przypadku ubiegania się o kredyt we frankach szwajcarskich, podwyższa się kwotę kredytu o 20% w stosunku do tej, o którą ubiega się wnioskodawca i sprawdza się, czy posiada on zdolność kredytową na spłatę tak podwyższonej kwoty, co jest warunkiem przyznania kredytu w kwocie o która się wnioskodawca ubiega. Jest to założenie mające na celu minimalizację ryzyka kredytowego.

Kredyt inwestycyjny

coins-1637334__180Kredyt inwestycyjny to szansa na sfinansowanie przedsięwzięć dla tych firm i przedsiębiorców którym wstępnie powiodło się na rynku i mają dalsze plany rozwoju działalności gospodarczej. Albo dla tych, którzy chcą nadgonić zaległości.   Kredyt inwestycyjny to kredyt udzielany z przeznaczeniem na te inwestycje które mają zwiększyć wartość majątku trwałego. Jest alternatywa wobec leasingu i odwrotnie. Kredyt inwestycyjny może więc dotyczyć sfinansowania zarówno zakupu maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości (obiektów pod działalność gospodarczą), wykupu środka trwałego z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy leasingu, jak też na finansowanie inwestycji niematerialnych w postaci zakupu nowych technologii, patentów, licencji albo inwestycji finansowych w formie zakupu udziałów czy akcji.  Istotnym warunkiem przyznania przez bank kredytu inwestycyjnego jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o taki kredyt dobrego biznes planu który przekona bank że kredytowane inwestycje okażą się opłacalne. Udzielany jest zwykle albo na sfinansowanie jednej określonej w umowie transakcji albo do wykorzystania w formie linii kredytowej w transzach, które dostosowane są do terminarza realizacji kredytowanej inwestycji. Udzielany jest na relatywnie długi okres czasu, choćby na 20 lat a nawet na 25 lat. Jako zabezpieczenie banki stosują hipotekę, przewłaszczenie albo zastaw na przedmiocie inwestycji wraz z wekslem własnym in blanco, pełnomocnictwem dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym który klient posiada w tym banku, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.  Udzielając kredytu inwestycyjnego banki finansują zwykle do 80% inwestycji. Jeżeli kredyt inwestycyjny dotyczy finansowania (dużych) inwestycji które mają się zwrócić i przynieść zysk dopiero po pewnym czasie i kredyt jest zaciągany na dłuższy okres (zwykle powyżej 5 lat), banki stosują (uzgadniają z kredytobiorcą) karencję w spłacie kredytu a więc okres po upływie którego kredytobiorca rozpoczyna spłacać kredyt inwestycyjny. Karencja może wynosić rok albo i np. 3 lata. O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się klienci którzy już jakiś czas prowadzą działalność gospodarczą, zazwyczaj przez co najmniej 12 miesięcy. Kredyt inwestycyjny może być też udzielony jako kredyt refinansowy – na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku.